ร่วมงานกับเรา

    ใ บ ส มั ค ร ง า น


ติดรูปถ่าย
อายุไม่เกิน 6 เดือน
*ขนาดรูปควรมีขนาด 140*140 px
ตำแหน่งที่สมัคร

1

2

เงินเดือนที่คาดหวัง
วันที่พร้อมเริ่มงาน
ประวัติส่วนตัว
ชื่อ-นามสกุล : ภาษาอังกฤษ วัน เดือน ปีเกิด
ชื่อ-นามสกุล : ภาษาไทย อายุ
อีเมล์ เบอร์โทร
สถานที่เกิด สัญชาติ เพศ
สถานภาพสมรส โสด แต่งงาน หย่า หม้าย แยกกัน
ความสูง น้ำหนัก ศาสนา หมู่เลือด
บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ออกให้โดย วันหมดอายุ
ที่อยู่ถาวร โทรศัพท์
ที่อยู่ปัจจุบัน โทรศัพท์
เป็นของตนเอง เป็นของบิดา-มารดา บ้านเช่า อื่นๆ โปรดระบุ
สถานะทางทหาร ยังไม่ได้เกณฑ์ แต่จะถึงกำหนดในปี พ.ศ. สำเร็จวิชารักษาดินแดนชั้นปีที่
ได้รับยกเว้น ปลดกองหนุนเมื่อ
รับราชการทหารเมื่อ
ชื่อบุคคลที่ติดต่อได้เมื่อมีเหตุฉุกเฉิน
ชื่อ-นามสกุล ความสัมพันธ์
ที่อยู่
โทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือ
รายละเอียดเกี่ยวกับครอบครัว
ชื่อบิดา อายุ ปี อาชีพ
ที่ทำงาน โทรศัพท์
ชื่อมารดา อายุ ปี อาชีพ
ที่ทำงาน โทรศัพท์
จำนวนพี่น้องทั้งหมด คน ชาย คน หญิง คน ท่านเป็นคนที่
ชื่อคู่สมรส นามสกุลเดิม สัญชาติ ศาสนา
อาชีพ ตำแหน่ง โทรศัพท์มือถือ
ที่ทำงาน โทรศัพท์มือถือ
ปีที่สมรส จำนวนบุตร คน ชาย คน หญิง คน
Next
ประวัติการศึกษา
ระดับ ชื่อสถาบันการศึกษา วุฒิบัตร สาขาวิชาเอก คะแนนเฉลี่ย จากปี ถึงปี
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีวศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
อื่นๆ
ความสามารถทางภาษา
ภาษาต่างประเทศ ฟัง พูด อ่าน เขียน
ดี พอใช้ อ่อน ดี พอใช้ อ่อน ดี พอใช้ อ่อน ดี พอใช้ อ่อน
อังกฤษ
อื่น ๆ
ความสามารถพิเศษ
พิมพ์ดีดภาษาไทย คำ/นาที โทรสาร จดหมายอิเลคโทรนิคส์
พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ คำ/นาที เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคิดเลข
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รถยนต์ส่วนตัว มี ไม่มี รถจักรยานยนต์ มี ไม่มี
ใบอนุญาตขับขี่ มี ไม่มี ใบอนุญาตขับขี่ มี ไม่มี
ความสามารถและความชำนาญในการใช้เครื่องมือเครื่องจักรต่างๆ
อื่นๆ โปรดระบุ
ประวัติการทำงาน
เรียงลำดับจากประสบการณ์ทำงานปัจจุบัน
ระยะเวลาการทำงาน บริษัท ตำแหน่ง ลักษณะงานที่รับผิดชอบ รายได้ สาเหตุที่ออก
ตั้งแต่ ถึง เงินเดือน รายได้อื่นๆ
ข้อมูลอื่นๆ
ชื่อของญาติหรือเพื่อนที่อยู่ในบริษัทนี้
เรื่องอื่นๆ ที่ท่านต้องการแจ้งให้ทราบเพื่อประกอบการสมัครงาน
การไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด
เป็นการประจำ ไม่ขัดข้อง ขัดข้อง
เป็นครั้งคราว ไม่ขัดข้อง ขัดข้อง
ท่านเคยยื่นใบสมัคร หรือเคยทำงานกับบริษัทฯนี้มาก่อนหรือไม่ เคย ไม่เคย
ถ้าเคย เมื่อใด ตำแหน่ง แผนก
ท่านทราบการรับสมัครงานจากแหล่งที่ใด
โดยใบสมัครนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลทุกประการข้างต้นถูกต้องตามความเป็นจริง การกล่าวเท็จในใบสมัครนี้จะเป็นสาเหตุ ในการปลดข้าพเจ้าออกจากงานได้ และหาก ข้อมูลใดมีการเปลี่ยนแปลงไปจากดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าจะแจ้งให้บริษัทฯทราบทันที
ลงชื่อผู้สมัคร วันที่สมัคร
แนบไฟล์ เรซูเม่ :
*กรุณา แนบไฟล์เอกสาร .pdf .doc .docx
Previous